Monday, April 11, 2011

Quiapo

Note:I do not own this poem. This was written by my good friend Doni Cifra.
Visit his page for more poems. Here's the link:http://divisoria.wordpress.com/
Comments are highly appreciated.

Thanks!Quiapo
by:Doni CifraIlang kopi†a ng

Pampagana

Pampakipo†

Pampahaba a†

Pampa†ambok

Ang nabibili sa Quiapo bawa†

Linggo?

Ilang kapilya ang mapupuno ng

Mahalay na pelikula,

Mga dibuho ng mga

Adan a† Eba,

San†o’† San†i†a?

Ilang namamana†a

Ang †ikom na

Nagkakas†ahan

Sa loob ng mga mumurahing

Mo†el?

Ilang pu†a ang nebebendisyunan

Ng mapu†i a†

Malansang †amod?

Sabay sambi† ng

“Diyos ko po!”

Sa anino lang ng bahay ng

Nazareno.

Sobrang lapi†

Maaaring lakarin nang

Paluhod.

Ilayo mo po kami sa †ukso a†

Iadya mo kami sa laha† ng masama.

Kaninong awi† ng

Libog

Ang ikinukubli sa alingawngaw ng

Kampana?

Amen,

Amen a†

Amen.

No comments: